Computer back-up

Vroeger bewaarden we belangrijke (papieren) documenten in mappen, foto's in albums, muziek stond op CD's en video's op cassette of DVD. Redelijk veilig, tenzij er ernstige dingen gebeuren, zoals bijvoorbeeld brand.

Tegenwoordig staat bijna al dit soort informatie op een harde schijf in de computer of een externe schijf. Wij weten uit ervaring dat externe schijven vaak per ongeluk (om)vallen en daar kunnen ze erg slecht tegen.

De kans op brand is vele malen kleiner dan de kans op problemen met een harde schijf. Want dat een harde schijf op een moment stuk gaat is zeker, de vraag is alleen wanneer? En wanneer komt natuurlijk altijd op het verkeerde moment en bij ernstige hardware fouten kan data recovery soms ook geen uitkomst meer bieden.

Als u vragen heeft, bel dan 06 55 88 66 41
voor gratis advies .

Deze video toont een geopende harde schijf, terwijl door de gebruiker allerlei bewerkingen worden uitgevoerd. De lees/schrijf koppen, gemonteerd aan het einde van de bewegende arm, zweven op een paar micrometer boven de draaiende plaat, maar mogen deze niet raken.
Veel mensen denken dat aan het einde van de snel bewegende arm een "naaldje" zit, zoals bij een grammofoon. In werkelijkheid zit aan de arm een magnetische lees/schrijf kop, die op een fractie van een micrometer boven het oppervlak van de plaat zweeft, maar deze niet mag raken.

Hoe belangrijk zijn die gegevens voor u en wat zouden de gevolgen zijn als die gegevens niet meer via data recovery zijn terug te halen? De meeste mensen hebben geen back-up, vaak omdat er niet over wordt nagedacht, het te ingewikkeld is of omdat er extra kosten aan verbonden zijn.

Het installeren van een back-up programma geeft het gevoel dat uw gegevens veilig zijn. Uit ervaring weten wij dat het maken van een back-up soms wel regelmatig wordt uitgevoerd, maar dat er wordt vergeten te controleren of alle gewenste bestanden gekopieerd en ook leesbaar zijn en daar komt men pas achter als het terughalen van bestanden nodig is. De instellingen en de controle mogelijkheden van het back-up programma zijn daarom heel belangrijk.

Als er meerdere computers in een netwerk van een back-up mogelijkheid moeten worden voorzien kijk dan op de pagina over netwerk back-up.

Er wordt vaak gedacht dat het maken van "herstelpunten" in Windows voldoende is. Deze herstelpunten maken het mogelijk om Windows en geïnstalleerde software weer in de oude situatie terug te brengen, maar uw eigen bestanden worden daarbij helaas niet teruggezet.

Vragen? Bel 06 55886641 voor gratis advies.

Er zijn verschillende mogelijkheden om u te beschermen tegen dataverlies:

Back-up door kopiëren

Veel mensen kopiëren hun belangrijke bestanden simpelweg naar een andere (externe) schijf. Dit soort handelingen vergen vaak erg veel tijd en worden daarom niet regelmatig uitgevoerd. Bovendien er is geen enkele controle of het kopiëren geslaagd is.

Back-up via software

In sommige versies van Windows is een simpel back-up programma aanwezig en daarnaast zijn er diverse gratis en "shareware" oplossingen, een aantal daarvan vindt u op de download pagina. Belangrijke criteria bij de selectie van goede back-up software zijn:

  • Kan de back-up automatisch worden uitgevoerd op instelbare tijden.
  • Kan de back-up via het netwerk worden uitgevoerd.
  • Kunnen de back-up bestanden worden weggeschreven naar diverse media (CD DVD tape, etc.).
  • Kunnen er "incremental" back-ups worden gemaakt.
  • Wordt de back-up door het programma gecontroleerd.
  • Kan de inhoud van de back-up(s) worden bekeken.
  • Kunnen er filters worden ingesteld.
  • Is er een mogelijkheid tot "open file back-up".

Wij hebben goede ervaringen met Retrospect, een programma dat volledig automatisch back-ups maakt van een enkele computer of meerdere systemen in een netwerk. Deze back-ups kunnen naar allerlei soorten media worden weggeschreven: disk, tape, CD of DVD en worden automatisch op leesbaarheid gecontroleerd. Ook zijn er uitgebreide mogelijkheden om filters in te stellen. Bij problemen kan een melding worden gegeven, bijvoorbeeld via e-mail.

Bewaar de bestanden van een back-up nooit op dezelfde schijf of partitie van die schijf. Als de harde schijf onherstelbaar defect raakt zijn niet alleen de bestanden verloren maar ook de back-up!

Back-up via internet

Er worden ook op grote schaal mogelijkheden aangeboden om via internet back-ups te maken. Natuurlijk is dat aantrekkelijk omdat de opstartkosten laag zijn, maar als u de maandelijkse kosten afzet tegen de kosten van de aanschaf van eigen software en hardware kan deze oplossing, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens, wel eens veel duurder uitvallen. Ook kunnen deze oplossingen een zware belasting van uw internet verbinding betekenen. En het beheer (en vooral de controle) moet u in beide gevallen toch zelf uitvoeren.

Computer back-up.

RAID

Een andere manier om uw computer te beschermen tegen data verlies is gebruik maken van een RAID configuratie. Bij sommige computers wordt dit standaard ondersteund. Er zijn ook complete units te koop, waar een RAID controller is ingebouwd.

Er zijn verschillende typen RAID, maar voor bescherming tegen data verlies is RAID 1 de beste oplossing. Bij een RAID 1 configuratie worden alle gegevens niet op één, maar op twee schijven geschreven (mirroring). Deze twee schijven bevatten dus precies dezelfde informatie.

Bij het eventueel uitvallen van één van de schijven, neemt de andere schijf alle taken volledig over, zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen. De meeste RAID oplossingen geven wel een waarschuwing als dit gebeurt, de defecte schijf moet dan wel zo snel mogelijk vervangen worden.

Bij de meeste RAID controllers kan het verwisselen van schijven worden uitgevoerd terwijl de computer aan staat (hot swap). Na het plaatsen van een nieuwe schijf wordt deze automatisch gevuld met een kopie van de andere schijf.

Deze oplossing biedt natuurlijk geen bescherming tegen gebruikersfouten. Als bestanden definitief worden verwijderd gebeurt dat op beide schijven. Hier kan alleen met data recovery nog worden geprobeerd de bestanden te herstellen.
Ook als er door een probleem in Windows, een virus of andere schadelijke software veranderingen op de schijf worden aangebracht waardoor het systeem niet meer werkt biedt RAID 1 geen oplossing, de schijven zijn immers identiek. De veiligste optie is dan ook de RAID te gebruiken voor een back-up via software (zie netwerk back-up).

Back-up van de systeem schijf

Een normaal back-up programma is bedoeld om uw eigen gegevens (bestanden) veilig te stellen. Het hiermee maken van back-ups van Windows bestanden of programma's heeft geen zin.
Er zijn ook programma's zoals bijvoorbeeld Norton Ghost en Acronis True Image, die een back-up maken van een hele schijf of partitie. Na het terugzetten van een dergelijke back-up is de schijf of partitie weer in de exacte staat als bij het maken van de back-up (dus ook uw eigen bestanden !).
Als er een probleem met uw pc is waarbij de enige mogelijkheid herinstallatie van Windows is, is dit met een dergelijk programma in paar minuten uit te voeren, terwijl u anders vele uren bezig bent met het opnieuw installeren van Windows en alle updates, drivers en programma's.

Wij adviseren en helpen u graag bij het installeren en instellen van een goede back-up voorziening.

Natuurlijk zijn wij ook benieuwd naar uw mening over deze site.
De koppen (heads) van een hard­disk kunnen de infor­matie die op de ma­gne­tische laag op de schijf (platter) staat schrijven en lezen. Deze kop­pen zit­ten aan het einde van een be­we­gen­de arm en zwe­ven door een spe­ciale vorm­ge­ving op een lucht­kus­sen van een fractie van een micro­me­ter boven de schijf, maar mogen het opper­vlak niet raken.
 
Als dit gebeurt is de kans groot dat de kop afbreekt en men noemt dit een "head crash". Vaak raakt het meta­len uit­einde van de arm dan de schijf en wordt daar­door de mag­ne­ti­sche laag en dus de daar­in opge­slagen infor­ma­tie defi­ni­tief bescha­digd.
 
  
Shareware is (vaak via inter­net te down­loaden) soft­ware, die een beperkte tijd te gebrui­ken is zodat deze kan worden uitge­pro­beerd.
 
Als de soft­ware bevalt dan kan een code aange­schaft worden waar­mee blij­vend van de soft­ware gebruik gemaakt kan worden.
De keuze van het back-up medium is vooral belang­rijk als het om grote hoeveel­heden data gaat. Als niet alles op één medium past, moet tijdens de back-up het medium worden gewis­seld.
 
Op een CD past ongeveer 700 MB en op een DVD ruim 4 GB. Op een tape kan (afhan­kelijk van het type) veel meer worden bewaard, maar de nade­len van back-up op tape zijn de snel­heid en het feit dat er speci­ale en duur­dere hard­ware moet worden aange­schaft.
Bij een eerste back-up worden alle bestan­den weg­geschre­ven, daarna kunnen "incremental" back-ups worden uitge­voerd.
 
Hier­bij worden alleen de nieuwe of gewij­zigde bestan­den in de back-up mee­ge­no­men. Dit levert een grote bespa­ring op in de grootte van de back-up bestan­den en tijd­winst bij het uitvoeren van de back-up.
Het maken van een back-up is belang­rijk, maar even belang­rijk is contro­leren of de back-up ook alle besta­nden onbe­scha­digd bevat.
 
Het is belang­rijk dat back-up soft­ware dit auto­ma­tisch contro­leert, want het feit dat een back-up onvol­ledig of bescha­digd is wordt pas duide­lijk als bij ver­lies van data gepro­beerd wordt bestan­den uit de back-up terug te zetten.
Filters maken het mogelijk om bepaalde bestan­den, zoals bijvoor­beeld tijde­lijke (inter­net) bestan­den, log bestan­den, etc., niet in de back-up mee te nemen.
 
Het toepas­sen van fil­ters kan een belang­rijke ruimte­winst op het back-up medium ople­veren en verkor­ten de tijd die nodig is voor het maken van de back-up.
Deze optie maakt het moge­lijk bestanden, die op het moment van de back-up geopend zijn (bijvoor­beeld een Word docu­ment waarin wordt gewerkt), toch in de back-up mee te nemen.
 
De back-up bevat dan de inhoud van het bestand op het moment dat het de laatste maal werd opge­sla­gen op de harde schijf.
Een harde schijf kan opge­deeld worden in meer­dere parti­ties. In Windows worden deze partit­ies gezien als een com­plete schijf en krijgen dan ook een letter toe­ge­wezen.
 
Bijvoor­beeld: een schijf verdeeld in twee parti­ties levert in Windows een C: en D: schijf op.
 
Het maken van een aparte parti­tie voor Windows en overige pro­gram­ma's en een parti­tie voor uw eigen bestan­den is een goed idee, maar vergeet niet dat bij een hard­ware storing in de harde schijf alle daarop aanwe­zige parti­ties bescha­digd of zelfs hele­maal niet meer toe­gan­ke­lijk kunnen zijn.
Het maken van een back-up is belang­rijk, maar even belang­rijk is contro­leren of de back-up ook alle bestan­den onbe­scha­digd bevat.
 
Het is belang­rijk dat back-up soft­ware dit automa­tisch con­tro­leert, want het feit dat een back-up onvol­ledig of bescha­digd is wordt pas duide­lijk als bij verlies van data gepro­beerd wordt bestan­den uit de back-up terug te zetten.
RAID is een afkorting van Redundant Arrays of Independent Disks en is de bena­ming voor een set metho­dieken voor fysieke data opslag op harde schijven waarbij de gege­vens over meer schij­ven ver­deeld worden, op meer dan 1 schijf worden opge­slagen, of beide, ten behoeve van snel­heids­winst en/of bevei­li­ging tegen gege­vens­ver­lies.
Een driver (stuur­programma) is een specifiek stuk soft­ware dat een verbin­ding legt tussen de hard­ware en het bestu­rings­sys­teem (bijvoorbeeld Windows).
 
Het stuur­pro­gramma zorgt ervoor dat bij het ontwik­kelen van program­ma's geen reke­ning gehouden hoeft te worden met de gebruikte hard­ware. Op een uni­forme manier kan het programma het bestu­rings­systeem aanspre­ken. Het bestu­rings­sys­teem spreekt vervolgens de hard­ware aan via het stuur­programma.
 
Voorbeeld: een pro­gramma geeft de opdracht "print", het bestu­rings­sys­teem stuurt nu via de drivers de juiste com­mando's naar de printer om die opdracht uit te voeren.
Trefwoorden: automatisering computer hardware software pc back-up backup gegevens data programma schijf hd hdd harddisk veilig stellen kopie data zaterdag zondag weekend den haag denhaag gravenhage haaglanden kijkduin leiden leidschendam loosduinen monster nootdorp rijswijk scheveningen voorschoten voorburg wassenaar wateringen westland ypenburg zoetermeer the hague
Wait